25 درصد تخفیف برای خرید انواع هاست

قیمت دامنه های ملی و بین المللی

نوع دامنهمدت زمانثبت دامنه (تومان)تمدید دامنه (تومان)انتقال دامنه (تومان)نشان تجاریملاحظات
ir.یک سال7,500 تومان7,500 تومان7,500 تومانتوضیحات
ir.پنج سال29,500 تومان29,500 تومان29,500 تومانتوضیحات
co.ir.یک سال6,500 تومان6,500 تومان6,500 تومانتوضیحات
co.ir.پنج سال18,000 تومان18,000 تومان18,000 تومانتوضیحات
net.ir.یک سال6,500 تومان6,500 تومان6,500 تومانتوضیحات
net.ir.پنج سال18,000 تومان18,000 تومان18,000 تومانتوضیحات
org.ir.یک سال6,500 تومان6,500 تومان6,500 تومانتوضیحات
org.ir.پنج سال18,000 تومان18,000 تومان18,000 تومانتوضیحات
ac.ir.یک سال6,500 تومان6,500 تومان6,500 تومانتوضیحات
ac.ir.پنج سال18,000 تومان18,000 تومان18,000 تومانتوضیحات
gov.ir.یک سال6,500 تومان6,500 تومان6,500 تومانتوضیحات
gov.ir.پنج سال18,000 تومان18,000 تومان18,000 تومانتوضیحات
id.ir.یک سال6,500 تومان6,500 تومان6,500 تومانتوضیحات
id.ir.پنج سال18,000 تومان18,000 تومان18,000 تومانتوضیحات
sch.ir.یک سال6,500 تومان6,500 تومان6,500 تومانتوضیحات
sch.ir.پنج سال18,000 تومان18,000 تومان18,000 تومانتوضیحات
com.یک سال38,000 تومان38,000 تومان38,000 تومانتوضیحات
net.یک سال56,000 تومان56,000 تومان56,000 تومانتوضیحات
org.یک سال65,000 تومان65,000 تومان65,000 تومانتوضیحات
biz.یک سال45,000 تومان45,000 تومان45,000 تومانتوضیحات
info.یک سال59,000 تومان59,000 تومان59,000 تومانتوضیحات
co.یک سال129,000 تومان129,000 تومان129,000 تومانتوضیحات
pro.یک سال105,000 تومان105,000 تومان105,000 تومانتوضیحات
tel.یک سال75,000 تومان75,000 تومان75,000 تومانتوضیحات
ws.یک سال115,000 تومان115,000 تومان115,000 تومانتوضیحات
me.یک سال125,000 تومان125,000 تومان125,000 تومانتوضیحات
ru.یک سال75,000 تومان75,000 تومان75,000 تومانتوضیحات
ca.یک سال125,000 تومان125,000 تومان125,000 تومانتوضیحات
us.یک سال36,000 تومان36,000 تومان36,000 تومانتوضیحات